Windpark Landmanslust

Onderdeel van ontwikkeling windenergie in gemeente Kapelle

Momenteel trekken drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) gezamenlijk op bij de ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle, namelijk Windpark Willem-Annapolder, Windpark Kapelle-Schore en Windpark Landmanslust. In deze 3 windparken worden de huidige 12 windturbines vervangen door in totaal 8 grotere windturbines. Deze kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 24.000 tot 30.000 huishoudens. Dat is voldoende voor alle huishoudens binnen de gemeente Kapelle, de kernen ‘s-Gravenpolder en Hansweert plus een groot deel van het energieverbruik van de bedrijven Top-Onions en Coroos. De 8 nieuwe windturbines wekken 5 x zoveel energie op als de 12 oudere turbines.

De exacte locaties van de windturbines van Windpark Kapelle-Schore kunnen pas bepaald worden als er meer duidelijk is rondom de dijkverzwaring. Daarom is dat gebied gearceerd.

Vergunningprocedure: Stap 1 NRD

Voor de drie windparken wordt een gezamenlijk plan-m.e.r. (milieu effect rapportage) opgesteld. De 1e stap is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke milieueffecten, onderzocht worden in de m.e.r.-procedure. Denk hierbij aan geluid, slagschaduw, natuur en veiligheid.

De NRD heeft tot 4 december 2019 ter inzage gelegen. Hierop zijn in totaal 13 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn beantwoord in een Nota van antwoord welke via de website van de gemeente Kapelle is in te zien. Hierin wordt aangegeven hoe er met de in de zienswijzen aangedragen onderwerpen wordt omgegaan en of de zienswijze tot een aanpassing aan de in de NRD beschreven onderzoeken heeft geleid. De onderzoeken voor de milieu effect rapportage worden de komende periode uitgevoerd.

NRD inzien
visualisatie geplande twee windturbines Landmanslust inclusief de nieuwe geplande hoogspanningsmasten gezien vanaf Eversdijkseweg in Eversdijk

Locatiekeuze

Het omgevingsplan Zeeland hanteert concentratielocaties voor windenergie. De windprojecten in Kapelle vallen hieronder en dragen bij aan de provinciale doelstelling. Ook gemeente Kapelle wil de benoemde concentratielocaties zo optimaal mogelijk invullen door opschaling, vernieuwing en uitbreiding.

Wat merken omwonenden van het windpark?

De twee geplande windturbines van Windpark Landmanslust komen op zo’n 1.200 m van Eversdijk en zo’n 1.000 m van de bebouwde kom van Biezelinge. In dit gebied staan nog geen windturbines. Voor alle geplande windturbines geldt dat de windturbines onder bepaalde omstandigheden (windsnelheid, windrichting) zeer beperkt hoorbaar kunnen zijn, al worden windturbines steeds stiller. Qua slagschaduw vallen er nauwelijks effecten te verwachten.

Participatie mogelijkheden

Windforce-11 wil graag windparken ontwikkelen in samenspraak met de omgeving. Daarom hechten we waarde aan overleg met omwonenden en dorpsraden. We betrekken hen actief bij het windpark voor en tijdens de vergunningsprocedure . Ook werken we momenteel een windfonds uit. Bij een windfonds wordt vanuit het windpark jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld aan de omgeving.

Jaarlijkse bedragen Windfonds
Voor de bijdrage aan het windfonds hanteren we de NWEA norm van 50 eurocent per MWh per jaar. Dat betekent dat per MWh geproduceerde elektriciteit 50 eurocent aan het windfonds wordt bijgedragen. Uitgaande van 2 windturbines met een rotordiameter van 150 meter, een ashoogte van 105 meter en een tiphoogte van 180 m zal de bijdrage vanuit Windpark Landmanslust, in de buurt liggen van ca. 12.750 euro per jaar. Uiteraard is dit afhankelijk van het uiteindelijk te plaatsen windturbinetype en de daadwerkelijk gerealiseerde jaarproductie.

WindparkWillem Anna-polder

Herontwikkeling 4 windturbines
ca. 51.000 MWh per jaar

meer informatie

WindparkKapelle-Schore

Herontwikkeling 2 windturbines
ca. 25.550 MWh per jaar

Meer informatie

Verdeling jaarlijkse bedragen Windfonds
Onze uitgangspunten zijn dat we de bedragen zo eerlijk mogelijk willen verdelen waarbij we rekening houden met de afstand tot windturbines en het aantal windturbines. We zullen ook onderscheid maken tussen losse woningen in het buitengebied en de wat verderaf gelegen woonkernen. De exacte verdeling werken we momenteel nog uit.

Financieel participeren middels een obligatielening
Daarnaast stelt Windforce-11 in aanvulling op het windfonds omwonenden in de gelegenheid financieel te participeren in Windpark Landmanslust middels een obligatielening.

visualisatie geplande windturbines Willem-Annapolder en Windpark Landmanslust gezien vanaf Westerschelde

Vragen en antwoorden over de windparken bij Kapelle

Er leven veel vragen omtrent de windparken bij Kapelle. Wij hebben de meeste vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Bekijk de vragen en antwoorden